Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2016

Ο στρατηγός Βαρδάνιος γίνεται μοναχός με το ...σπαθί του.

Εργο Δημήτρη Σκουρτέλη


Ο στρατηγός του θέματος των Ανατολικών Βαρδάνιος, μετά από αποτυχημένη στάση εναντίον του Αυτοκράτορα Νικηφόρου του Α΄, κείρεται μοναχός (Κάνει την κουρά του μοναχού) με το ...σπαθί του.
803 μ.Χ.

Θεοφάνης, Χρονογραφία:

“και από εκεί” [ο Βαρδάνιος] παίρνοντας διαβεβαιώσεις για την ασφάλειά του, και ένα χρυσό σταυρουδάκι που φόραγε ο Νικηφόρος και του το έστειλε για επιβεβαίωση και ασφάλεια, κατέφυγε νύχτα στη μονή του Ηρακλείου, έχοντας μόνο τον Θωμά να του παραστέκεται, θέλοντας να αφαιρέσει τα μαλλιά που στόλιζαν το κεφάλι του. Αλλά ο Ηγούμενος του Μοναστηριού δεν επέτρεπε να το κάνει.”
[προφανέστατα ο Βαρδάνιος βιάζονταν να καρεί μοναχός προσπερνώντας το τελετουργικό, ή ο Ηγούμενος δεν ήθελε να ανακατευτεί]
“Τότε αυτός έκοψε την πλεξούδα του με το σπαθί που ζώνονταν, και φορώντας φτωχικά ρούχα, συνέχισε τον δρόμο στην Πρώτη Νήσο. Εκεί υπήρχε  κτήμα καλά καλλιεργημένο, όπου ο Βασιλιάς τον άφηνε να ζει περιορισμένος.
Αλλά φτάνοντας εκεί, πήρε τις κανονικές ευχές και δέχτηκε το θεϊκό Σχήμα των μοναχών, και μετονομάστηκε Σάββας, δίνοντας πολλούς ασκητικούς αγώνες.”

Το κείμενο, που κατ’ εμέ περιέχει ανεπανάληπτες εκφράσεις:

“της κεφαλής τον κόσμον’ …  
“τον πλόκαμον αυτού αφελών” …
”Αγώνας ασκητικούς”...

“κἀκεῖ τους τῆς ἀπαθείας λόγους δεξάμενος καὶ τὸ χρυσοῦν σταυρίδιον, ο παρὰ τοῦ Νικηφόρου φορούμενον αὐτῷ ἀπέσταλτο πρὸς ἀσφάλειάν τε καὶ πίστωσιν, πρὸς τὴν τοῦ ̔Ηρακλείου μονήν νύκτωρ, τὸν Θωμᾶν μόνον συγκινδυνεύοντα εχων, ἀπέφυγεν, τὸν τῆς κεφαλῆς κόσμον ἀφαιρῆσαι σπουδάζων. καὶ ὁ μὲν τῆς μονῆς προεστὼς τοῦτο δρᾶσαι τοῦτον οὐ συνεχώρει· αὐτὸς δὲ τῇ ῃ περιεζώννυτο σπάθῃ τὸν πλόκαμον αὐτοῦ ἀφελών, καὶ πενιχρὰν ἐσθῆτα ἀμφιασάμενος, ειχετο τῆς πρὸς τὴν Πρώτην νῆσον πορείας, ενθα δὴ τούτῳ κτῆμα καλῶς πεπονημένον ἐνῆν, καὶ ὁ βασιλεὺς ἐκεῖ μένειν περιωρισμένον ἐπέτρεψεν. ἐκεῖσε γοῦν περαιωθείς, καὶ τὰς συνήθεις εὐχὰς καὶ τὸ τῶν μοναχῶν θεῖον σχῆμα δεξάμενος, μετωνομάσθη Σάββας, ἀγῶνας ἀσκητικοὺς πολλοὺς ἐνδεικνύμενος.”
Περισσότερα, εδώ: